94702509_2bfb725e05

Mikä on palveluväylä?

“Mikä on palveluväylä” –hakutermillä päätyy tätä blogia lukemaan useita kävijöitä viikossa. Kiinnostus palveluväylää ja palvelukeskeistä arkkitehtuuria kohtaan kasvaa, kun organisaatiot törmäävät kompleksisen järjestelmäarkkitehtuurin aiheuttamaan suureen työmäärään muutoksia toteutettaessa. Usein harkitsematon pistemäisten integraatioiden kehittäminen on ajanut arkkitehtuurin tilanteeseen, jossa kukaan ei hallitse kokonaisuutta.

Palveluväylän avulla on mahdollisuus kehittää arkkitehtuuria kohti keskitettyä ja joustavaa mallia. Esittelen seuraavaksi 10 asiaa joita palveluväylä on, mitä se ei ole tai mitä asioita se mahdollistaa.

1. Palveluväylä on integraatioalusta

Palveluväylä tarjoaa organisaatiolle keskitetyn integraatioalustan, jonka avulla integraatiot ja liiketoimintaprosessit voidaan toteutettaa yhtenäisellä tavalla. Integraatioalusta tarjoaa usein sovelluskehittimen, joka sisältää valmiita adaptereita eri järjestelmiä ja protokollia varten. Nämä valmiit adapterit ja komponentit lyhentävät uusien ratkaisujen kehittämiseen tarvittavaa aikaa ja työmäärää.

2. Palveluväylä on liiketoiminnan seurantatyökalu

Useat palveluväylätuotteet sisältävät visualisointityökalun (BAM – Business Activity Monitoring), jonka avulla voidaan tuottaa reaaliaikaisia raportteja väylän kautta kulkevasta tiedosta. Liiketoiminnalle BAM-ratkaisut tarjoavat mahdollisuuden reagoida mahdollisuuksiin ja uhkiin silloin kun ne ovat tapahtumassa.

3. Palveluväylä mahdollistaa palvelukeskeisen arkkitehtuurin

Palvelukeskeinen arkkitehtuuri eli SOA (Service Oriented Architecture) on viime vuosikymmenen hype-termi. Se on kuitenkin ajankohtaisempi kuin koskaan. SOA:n hyödyt organisaatiolle ovat mm. parantunut kyky toteuttaa muutoksia, ratkaisujen uudelleenkäyttö ja kompleksisuuden vähentyminen.

4. Palveluväylä on prosessimoottori

Palveluväyläteknologiat tarjoavat mahdollisuuden ajaa liiketoimintaprosesseja väylällä. Prosessit, joihin osallistuu useita järjestelmiä, vaativat orkestrointia ja transaktioiden hallintaa, jotta tiedon eheys ei vaarannu. Väylän avulla prosesseihin voidaan tuoda myös vaiheita, jotka vaativat käyttäjän tekemiä päätöksiä ja valintoja. Monoliittisten ERP:ien rinnalle on näin mahdollista tuoda kevyempiä ratkaisuja palveluväylän avulla.

5. Palveluväylä on arkkitehtuurimalli

Palveluväylän käyttöönotossa ei ole kysymys vain tuotevalinnasta. Siinä on kysymys arkkitehtuurimallin omaksumisesta. Organisaation on nähtävä hyötyjä palvelukeskeisyydestä ja väylämallista, ilman tätä on kyseessä puhdas integraatioalustan käyttöönotto.

6. Palveluväylä ei ole välttämätön

Palveluväylä sopii organisaatioille, joilla on useita keskenään integroitavia järjestelmiä, jotka puolestaan käyttävät useita erilaisia sanomia, tietomalleja ja protokollia. Väylä sopii myös prosessien orkestrointiin ja integraatioiden sekä liiketoimintatapahtumien valvontaan.

Väylä ei todennäköisesti ole oikea ratkaisu tapauksiin, joissa on vain muutama samantyyppinen integraatio ja muita lisäarvopalveluita ei tarvita.

7. Palveluväylä vaatii liiketoimintakäsitteiden mallinnusta

Jotta väylämallista saadaan täysi hyöty, on sen käyttöön luotava tietomallit väylän kautta kulkevasta tiedosta. Nämä kanonisiksi malleiksi kutsutut tietomallit mahdollistavat tiedon yhtenäisen käsittelyn väylän sisällä. Näin tarvittavien tietomallien ja sanomuotojen muunnosten määrä minimoidaan. Tästä on hyötyä uusien ratkaisujen työmäärän vähentämisessä.

8. Palveluväylä ei ole kallis investointi

Tarjolla on runsaasti erilaisia palveluväylätuotteita. Avoimen lähdekoodin ratkaisujen avulla on mahdollista lähteä liikkeelle pienellä investoinnilla.

9. Palveluväylä mahdollistaa monikanavaisuuden

Digitalisoitumisen myötä päätelaitteiden kirjo kasvaa. Palveluväylän avulla on mahdollista luoda arkkitehtuuri, joka tukee monikanavaisuutta. Jokaiselle kanavalle ei tarvita omaa backend-ratkaisua, vaan palvelurajapintojen avulla voidaan keskittyä frontend-työhön.

10. Palveluväylä ei ole raskas ratkaisu

Palveluväylä voi olla kevyt ratkaisu, joka huolehtii vain eri järjestelmien tarjoamien toimintojen integroinnista ja orkestroinnista. Väylä voi myös sisältää runsaasti logiikkaa ja ohjelmakoodia. Tällöin puhutaan komposiittisovelluksista, jotka täydentävät muiden järjestelmien tarjoamia palveluita kokonaan uusiksi ratkaisuiksi.

Palvelukeskeisen integraatioarkkitehtuurin tutkiminen kannattaa kaiken kokoisissa organisaatioissa. Tapoja toteuttaa väyläratkaisu on useita. Liikkeelle lähteminen on pieni investointi ja käyttöä on helppo laajentaa, mikäli malli todetaan toimivaksi.

Kiinnostuitko? Lue lisää www.solita.fi/integraatioratkaisut 

Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic License Kuva  rbrwr